Loader

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia
1.1 Centrum individuálnej prevencie civilizačných ochorení, IČO: 51 133 202, Zvolenská 1777/4, 010 08 Žilina, Slovenská republika, registrácia: MV SR, reg. č. VVS/1-900/90-51961 (ďalej len „CIPCO“) je občianskym združením založeným podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré poskytuje pre svojim klientov poradenstvo vo veciach životného štýlu a služby spočívajúce v obstaraní zdravotnej starostlivosti – konkrétnych zdravotných výkonov v zmysle požiadaviek klienta, vrátane manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi CIPCO ako obstarávateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý obstaráva zdravotnú starostlivosť – výkon konkrétnych zdravotných výkonov na nižšie uvedenej internetovej adrese ako obstarávateľ na strane jednej (ďalej aj „Obstarávateľ“) a fyzickou osobou klientom (spotrebiteľom), ako objednávateľom na strane druhej (ďalej len „Klient“), a to prostredníctvom internetového obchodu Obstarávateľa. Internetový obchod je Obstarávateľom prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania na doméne www.mojakrv.com (ďalej len „webové rozhranie“ alebo „web“). Tieto VOP zároveň upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní a používaní Užívateľského konta. Klientom môže byť len plnoletá osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov alebo ktorá nadobudla plnoletosť uzavretím manželstva.
1.3 S týmito VOP sa má Klient možnosť oboznámiť (i) pred zriadením Užívateľského konta a (ii) pred odoslaním svojej Objednávky a je na ne vždy dostatočne vopred upozornený, pričom za účelom potvrdenia zaškrtne políčko týkajúce sa týchto VOP. Klient zriadením Užívateľského konta a odoslaním svojej Objednávky, v rámci realizácie ktorých zaškrtne políčko týkajúce sa týchto VOP Obstarávateľovi potvrdzuje, že sa s týmito VOP riadne oboznámil a že s nimi súhlasí.
1.4 Tieto VOP sú pre Zmluvné strany záväzné od okamihu zriadenia Užívateľského konta vo vzťahu k poskytovaniu a používaniu Užívateľského konta a od okamihu odoslania on-line Objednávky Klientom Obstarávateľovi vo vzťahu k všetkým Zmluvám, uzavretým na webovom rozhraní.
1.5 CIPCO nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Právny vzťah medzi Obstarávateľom a Klientom, ktorý medzi nimi vzniká objednaní konkrétnej služby Klientom prostredníctvom webového rozhrania je právnym vzťahom – zmluvou o obstaraní veci v zmysle § 733 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že právny vzťah medzi Obstarávateľom a Klientom nie je právnym vzťahom v zmysle ust. § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
II. Vymedzenie niektorých pojmov
2.1 Pod pojmom „Poskytovateľ“ sa rozumie spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 63112/L, ktorá je na základe platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach vydaného príslušným orgánom a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike oprávnená poskytovať zdravotnú starostlivosť – laboratórnu diagnostiku v špecializačných odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika a klinická imunológia a alergológia.
2.2 Pod pojmom „Zdravotná starostlivosť“ sa rozumie súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu. Klientovi je zabezpečovaná Zdravotná starostlivosť formou laboratórnych vyšetrení na základe jeho žiadosti ale iba v rozsahu ním požadovaných konkrétnych Zdravotných výkonov, a to za dohodnutú odplatu.
2.3 Pod pojmom „Zdravotný výkon“ sa rozumie ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania Zdravotnej starostlivosti.
2.4 Pod pojmom „Zmluva“ sa rozumie zmluva o obstaraní veci uzavretá medzi Obstarávateľom a Klientom (ako objednávateľom), ktorej predmetnom je obstaranie konkrétnych Zdravotných výkonov v zmysle požiadaviek Klienta Objednávateľom, pričom obstarané Zdravotné výkony poskytuje Poskytovateľ.
2.5 Pod pojmom „Zmluvné stany“ sa rozumie Obstarávateľ a Klient spoločne.
2.6 Pod pojmom „Spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy s Obstarávateľom, s cieľom obstarania Zdravotných výkonov na priamu osobnú potrebu nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2.7 Pod pojmom „Balík testov“ sa rozumie súbor Obstarávateľom ponúkaných Laboratórnych testov so zameraním na určitú oblasť zdravotného stavu, ktoré si môže Klient objednať a ktorých zoznam a podrobnejšia špecifikácia je uverejnená na webovom rozhraní.
2.8 Pod pojmom „Cena“ sa rozumie peňažná suma uvedená pri konkrétnom type Laboratórneho testu a/alebo Balíka testov v Katalógu na webovom rozhraní, ktorú Klient uhrádza za jeho vykonanie.
2.9 Pod pojmom „Katalóg“ sa rozumie online katalóg na webovom rozhraní Obstarávateľa obsahujúci ponuku jednotlivých Laboratórnych testov a/alebo Balíkov testov s označením názvu Laboratórneho testu a/alebo názvu Balíka testov, ceny Laboratórneho testu a/alebo Balíka testov, prípadne iné informácie pre Klienta súvisiace s konkrétnym Laboratórnym testom a/alebo Balíkom testov.
2.10 Pod pojmom „Laboratórne vyšetrenie“ alebo „Laboratórny test“ sa rozumie Obstarávateľom ponúkané a obstarané laboratórne vyšetrenie Vzorky Klienta, ktoré nie je hradené zo zdravotného poistenia a je hradené priamo a v plnom rozsahu klientom.
2.11 Pod pojmom „Občiansky zákonník“ sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení.
2.12 Pod pojmom „Objednávka“ sa rozumie elektronická objednávka Laboratórnych testov a/alebo Balíka testov ponúkaných Obstarávateľom v Katalógu na webovom rozhraní uskutočnená Klientom podľa týchto VOP predstavujúca záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára.
2.13 Pod pojmom „Odberné miesto“ sa rozumie miesto vymedzené presnou adresou zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa, číslom budovy, prevádzkovým časom Odberného miesta, prípadne inými údajmi bližšie vymedzujúcimi polohu a umiestnenie odberného miesta ako napr. situačný plán, číslo poschodia, označenie miestnosti, v ktorej ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa vykoná kontrolu totožnosti Klienta, vyplní s Klientom a požadované formuláre a následne vykoná odber Vzorky Klientovi a/ osobe podľa objednaného typu Laboratórneho testu a/alebo Balíka testov. Zoznam Odberových miest je uvedený na: https://mojakrv.com/odberove-miesta/.
2.14 Pod pojmom „Platobná brána“ sa rozumie prostriedok slúžiaci na úhradu objednaných Laboratórnych testov a/alebo Balíka testov Klientom
2.15 Pod pojmom „Predpisy ochrany osobných údajov“ sa rozumejú všeobecne záväzné právne predpisy v platnom znení upravujúce ochranu osobných údajov účinné v okamihu vzniku Zmluvy, najmä Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.16 Pod pojmom „Prevádzková doba Odberného miesta“ je doba, v ktorej Klientovi osobe môže byť vykonaný odber Vzorky podľa objednaného typu Laboratórneho testu a/alebo Balíka testov na základe Objednávky. Prevádzkovú dobu Odberného miesta určuje Poskytovateľ.
2.17 Pod pojmom „Prihlasovací e-mail“ sa rozumie e-mailová adresa, s ktorou sa Klient prihlasuje do Užívateľského konta. Prihlasovací e-mail je povinný údaj, ktorý Klient musí uviesť pri vytváraní Užívateľského konta. Prihlasovací e-mail je identifikačné označenie Klienta. Na túto e-mailovú adresu, budú Klientovi zasielané všetky informácie od Obstarávateľa.
2.18 Pod pojmom „Užívateľské konto“ užívateľský účet vytvorený Klientom, na webovom rozhraní Obstarávateľa definovaný prihlasovacími údajmi Klienta – Prihlasovacím e-mailom Klienta a užívateľským heslom, ktoré si Klient zvolí.
2.19 Pod pojmom „Výsledok“ sa rozumie výsledok Laboratórneho testu a/alebo Balíka testov vykonaného Poskytovateľom v PDF formáte, ktorý Obstarávateľ sprístupní Klientovi prostredníctvom jeho Užívateľského konta ako aj zaslaním na Prihlasovací e-mail Klienta.
2.20 Pod pojmom „Vzorka“ sa rozumie vzorka biologického materiálu Klienta odobratá Poskytovateľom a určená na Vyšetrenie.
2.21 Pod pojmom „Zákon č. 578/2004 Z. z.“- sa rozumie zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení.
2.22 Pod pojmom „Zákon č. 576/2004 Z. z.“ sa rozumie zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení.
2.23 Pod pojmom „Zásady ochrany osobných údajov“ sa rozumie Obstarávateľom spracované informácie na účel splnenia všetkých povinností podľa Predpisov ochrany osobných údajov informovať Klienta, ako dotknutú osobu, o spôsoboch nakladania s jeho osobnými údajmi. So Zásadami ochrany osobných údajov sa má Klient možnosť oboznámiť (i) pred zriadením Užívateľského konta a (ii) pred odoslaním svojej Objednávky, a je na ne vždy dostatočne vopred upozornený.
2.24 Pod pojmom „Súhlas so spracovaním Výsledkov Vyšetrenia ako údajov o zdraví Klienta“ sa rozumie súhlas Klienta udelený Obstarávateľovi za účelom poskytnutia detailnejšieho poradenstva ohľadom zlepšenia životného štýlu a stravovania pokiaľ Výsledok testu bude naznačovať nedostatky. V prípade neudelenia súhlasu Klientom v zmysle tohto bodu nie je Obstarávateľ oprávnený oboznamovať sa s Výsledkami Vyšetrenia Klienta, ani tieto Výsledky uchovávať.
III. Užívateľské konto
3.1 Podmienkou pre vytvorenie Objednávky Laboratórneho testu alebo Balíka testov prostredníctvom webového rozhrania je registrácia Klienta a vytvorenie Užívateľského konta.
3.2 Klient sa prihlasuje do svojho Užívateľského konta prostredníctvom Prihlasovacieho emailu a hesla.
3.3 Klient súhlasí, aby mu boli zo strany Obstarávateľa na Prihlasovací e-mail zasielané všetky informácie týkajúce sa právneho vzťahu medzi ním ako Klientom a Obstarávateľom podľa Zmluvy, týchto VOP ako aj práv a povinností vyplývajúcich im z tohto vzťahu.
3.4 Pri registrácii Užívateľského konta Klient vyplní svoje osobné údaje v rozsahu:

a. krstné meno;
b. priezvisko;
c. adresa;
d. pohlavie;
e. dátum narodenia;
f. e-mail;
g. telefónne číslo

Obstarávateľ týmto vyhlasuje, že poskytnuté mobilné telefónne číslo Klienta nebude zo strany Obstarávateľa využívané na marketingové a reklamné účely, ibaže by Klient udelil Obstarávateľovi na tento účel výslovný súhlas.

3.5 Na dokončenie registrácie Klient zadá heslo pre prihlasovanie do Užívateľského konta, ktoré následne potvrdí jeho opätovným zadaním. Následne potvrdí, že si prečítal tieto VOP a súhlasí s nimi, a že si prečítal Zásady ochrany osobných údajov. Po vyplnení všetkých údajov Klient svoju registráciu potvrdí tlačidlom „Register“.
3.6 Klient berie na vedomie, že všetky údaje uvedené v bode 3.4 a 3.5 sú povinnými údajmi a bez ich vyplnenia nie je registráciu možné úspešne dokončiť.
3.7 Úspešná registrácia Užívateľského konta bude Klientovi potvrdená prostredníctvom e-mailu doručeného na Prihlasovací e-mail.
3.8 Klient má možnosť po registrácii svojho Užívateľského konta upraviť svoje osobné údaje uvedené pri registrácii Užívateľského konta kliknutím na položku „Profile“. Zmenu údajov Klient potvrdí kliknutím na tlačidlo „Update“.
3.9 Klient sa zaväzuje vyplniť údaje pri registrácii v požadovanom rozsahu, uvádzať iba pravdivé a úplné údaje a nič nezamlčať. Klient zodpovedá za to, že údaje uvedené pri registrácii a údaje uvedené v Užívateľskom konte sú správne, aktuálne, pravdivé a úplné.
3.10 Klient je povinný svoje prihlasovacie údaje chrániť a zabrániť akejkoľvek tretej osobe v neoprávnenom prístupe k týmto údajom. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií a údajov potrebných na prístup do jeho Užívateľského konta. Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne nedostatočnou ochranou a zabezpečením jeho prístupových údajov do Užívateľského konta. V prípade podozrenia z prezradenia prístupových údajov je vo vlastnom záujme Klienta, čo najskôr si svoje prihlasovacie údaje zmeniť.
3.11 Klient nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského konta tretím osobám. Klient nesie plnú zodpovednosť za aktivitu prebiehajúcu na jeho Užívateľskom konte, a to bez ohľadu na to, či ju uskutočňuje Klient sám a/alebo osoba ním poverená a/alebo akákoľvek iná tretia osoba.
3.12 Klient je uzrozumený s tým a berie na vedomie, že jeho Užívateľské konto nemusí byť k dispozícii nepretržite, a to z dôvodu technických odstávok na strane Obstarávateľa alebo dodávateľa hardvérového resp. softvérového vybavenia. Obstarávateľ nezodpovedá Klientovi za škodu, ktorá Klientovi vznikla z dôvodu nedostupnosti Užívateľského konta.
3.13 Obstarávateľ nezodpovedá za škodu ktorá vznikne Klientovi v súvislosti s užívaním Užívateľského konta v rozpore so Zmluvou alebo VOP.
3.14 V prípade, ak má Klient záujem Užívateľské konto zrušiť, požiada o to odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@mojakrv.com. Klient následne obdrží potvrdenie prostredníctvom e-mailu o vybavení jeho požiadavky.
3.15 V prípade, ak Klient zabudol svoje prihlasovacie údaje do Užívateľského konta v rozsahu hesla, pre obnovenie hesla klikne na text „Forgot Password?“, vyplní kolónku označenú ako „Username or e-mail“, kde uvedie svoj Prihlasovací e-mail a obnovu hesla potvrdí tlačidlom „Reset password“. Následne na Prihlasovací e-mail Klient obdrží e-mail kde sa kliknutím na text „Click here to reset your password“ presmeruje na webové rozhranie, kde do kolónky „New password“ uvedie nové prihlasovacie heslo, ktoré uvedie aj v kolónke „Re-enter new password“ a následne nové heslo potvrdí kliknutím na tlačidlo „Save“.
IV. Užívateľské konto
4.1 Obstarávateľ obstaráva Klientovi na základe Zmluvy služby laboratórnej diagnostiky – samoplatcovské Laboratórne testy a/alebo Balíky testov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, a ktoré pozostávajú z testovania (vyšetrenia) Vzorky biologického materiálu Klienta v laboratóriách Poskytovateľa (príp. v zmluvných laboratóriách Poskytovateľa), a to v rozsahu, ktorý si Klient vyberie a dohodne prostredníctvom on-line objednávkového systému podľa týchto VOP na základe Zmluvy (ďalej len „Vyšetrenie“). Klient berie na vedomie a akceptuje, že nevyhnutnou súčasťou realizácie Vyšetrenia je overenie totožnosti Klienta, príprava a zabezpečenie potrebnej dokumentácie (poučenie a informovaný súhlas), odber Vzorky biologického materiálu Klienta, príprava odobratej Vzorky biologického materiálu Klienta vrátane zabezpečenia príslušnej sprievodnej dokumentácie k následnému Vyšetreniu (testovaniu) Vzorky v laboratóriách Poskytovateľa a zabezpečenie prepravy Vzorky do laboratória Poskytovateľa a/alebo zmluvného laboratória Poskytovateľa a odovzdanie Výsledkov laboratórnych vyšetrení Klientovi. Ponuka Laboratórnych vyšetrení je uvedená na webovom rozhraní Obstarávateľa.
4.2 Klient, si po registrácii Užívateľského kontra alebo po prihlásení sa už do existujúceho Užívateľského konta objedná konkrétne Laboratórne vyšetrenie / vyšetrenia prostredníctvom webového rozhrania v časti „Obchod“ (https://mojakrv.com/shop/), kde si prostredníctvom tlačidla „+“ označí služby – Laboratórne vyšetrenia uvedené v Katalógu resp. Balíky testov z možností (i) základný, (ii) štandardný alebo (iii) premium. Následne, po tom, ako si Klient vybral požadované Laboratórne vyšetrenia alebo Balík testov, klikne na tlačidlo „Košík“ a potvrdí svoj výber Laboratórnych vyšetrení resp. Balíkov testov označením tlačidla „Ďalej“. Obsah nákupného košíka s vybranými Laboratórnymi testami a/alebo Balíkmi testov môže Klient až do ukončenia a odoslania Objednávky meniť a dopĺňať. Klient následne potvrdí, resp. upraví a následne potvrdí svoje osobne údaje v časti „Informácie o Vás“ tlačidlom „Ďalej“. Po potvrdení osobných údajov bude Klient presmerovaný do časti „Zhrnutie objednávky“ kde po potvrdení prečítania týchto VOP a Podmienok ochrany osobných údajov vykoná úhrady Ceny za Objednávku potvrdením tlačidla „Zaplatiť“, kde bude presmerovaný na Platobnú bránu. V prípade, ak Klient disponuje kupónom a má záujem tento kupón využiť, pred zaplatením Ceny Objednávky Klient uvedie číslo kupónu v časti „Coupon Code“ a potvrdí vôľu tento kupón použiť označením tlačidla „Použi kód“. V prípade, ak má Klient pred zaplatením Ceny Objednávky zmeniť svoje údaje, potvrdením tlačidla „Späť“ sa vráti do časti Objednávky „Informácie o Vás“. Následne pokračuje podľa vyššie uvedeného postupu. Riadne vyplnená a prostredníctvom on-line objednávkového systému odoslaná Objednávka Laboratórneho testu a/alebo Balíka testov Klientom je záväzná.
4.3 Klient sa zaväzuje vyplniť Objednávku v požadovanom rozsahu, uvádzať iba pravdivé údaje a nič nezamlčať. Klient zodpovedá za to, že údaje uvedené v Objednávke sú správne, pravdivé a úplné. Klient odoslaním Objednávky súhlasí s VOP a zároveň vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, je plnoletý a nie je si vedomý žiadnych prekážok, ktoré by mu bránili uzatvoreniu Zmluvy. Klient zároveň odoslaním Objednávky môže vyjadriť aj Súhlas so spracovaním Výsledkov Vyšetrenia ako údajov o zdraví Klienta, pričom tento súhlas nie je podmienkou pre uskutočnenie Objednávky.
4.4 Zmluva je uzatvorená prijatím záväznej Objednávky, ktorá predstavuje návrh Klienta na uzavretie Zmluvy Obstarávateľovi a úspešnom vykonaní úhrady Ceny Laboratórneho testu a/alebo Ceny Balíka testov Klientom v celom rozsahu prostredníctvom Platobnej brány.
4.5 Po vytvorení Objednávky a úhrady Ceny Klient obdrží na Prihlasovací e-mail potvrdenie Objednávky s číslom Objednávky spoločne s informáciou o nutnosti počkať na elektronickú žiadanku a inštrukciami pre jej vyplnenie. Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu je aj odkaz na webové rozhranie Obstarávateľa, kde sa nachádza zoznam Odberových miest (https://mojakrv.com/odberove-miesta/).
4.6 Klient po obdržaní e-mailu v zmysle bodu 4.4 obdrží na Prihlasovací e-mail ďalší potvrdzujúci e-mail s inštrukciami k výkonu Zdravotníckeho výkonu. Prílohou k predmetnému e-mailu je Žiadanka o vyšetrenie s inštrukciami na jej vyplnenie a inštrukciami k uskutočneniu Zdravotníckych výkonov.
4.7 Po pripísaní celej Ceny objednaného Laboratórneho testu a/alebo Balíka testov na účet Obstarávateľa, bude Klientovi na jeho Prihlasovací email zaslaný zo strany Obstarávateľa daňový doklad – faktúra ako potvrdenie úhrady za Objednávku. Faktúra bude Klientovi zaslaná výlučne v elektronickej podobe vo formáte PDF, s čím Klient súhlasí.
4.8 Klient je oprávnený svoju Objednávku stornovať, a to do štrnásť (14) dní odo dňa jej vytvorenia v prípade, ak nedošlo k uskutočneniu odberu – realizácii Zdravotného výkonu v zmysle Objednávky. Klient odošle žiadosť o storno Objednávky na e-mailovú adresu: info@mojakrv.com. Odoslaním žiadosti v zmysle predchádzajúcej vety sa Objednávka považuje za stornovanú a Obstarávateľ je povinný vrátiť Klientovu platbu predstavujúcu Cenu Objednávky na číslo bankového účtu, z ktorého bola platba Klientom odoslaná, resp. na iný bankový účet uvedený v žiadosti o storno Objednávky
4.9 Cena jednotlivých Laboratórnych testov a/alebo Balíkov testov ponúkaných Obstarávateľom je uvedená v Katalógu a to osobitne pri každom type Laboratórneho testu. Ceny Laboratórnych testov sú uvedené v mene EUR (euro). Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Cena Laboratórnych testov nie je hradená z verejného zdravotného poistenia a je v plnom rozsahu hradená Klientom samoplatcovské vyšetrenia.
4.10 Obstarávateľ nie je platiteľom DPH.
4.11 Cenu za objednané Laboratórne testy a/alebo Balík testov Klient uhrádza vopred, bezprostredne po tom, ako je po dokončení a odoslaní Objednávky Obstarávateľovi presmerovaný na Platobnú bránu. V prípade neuhradenia Ceny prostredníctvom Platobnej brány sa Objednávka Klienta automaticky stornuje.
4.12 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť Ceny Laboratórnych testov uvedené v Katalógu. Pre Klienta je platná cena Laboratórneho testu uvedená v Katalógu v čase ukončenia a odoslania Objednávky.
4.13 Klient berie na vedomie, že Obstarávateľ nie je zodpovedný za bezpečnosť, kvalitu a funkcionalitu produktov a služieb ponúkaných inými osobami, najmä, avšak nie výlučne, poskytovateľov platobných služieb ani akýchkoľvek služieb Poskytovateľa.
V. Podmienky poskytnutia služieb Laboratórnej diagnostiky
5.1 Podmienky poskytnutia služieb Laboratórnej diagnostiky sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach Poskytovateľa, ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonávajúceho Zdravotné výkony: VOPUnilabs-SK.pdf
VI. Výsledky Laboratórnych testov
6.1 Výsledok Laboratórneho testu Obstarávateľ poskytne Klientovi prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú Klient uvedenie vo svojej Objednávke v časti formulára „Informácie o Vás“. Klient sa zároveň možnosť oboznámiť s Výsledkami Laboratórnych testov prostredníctvom Užívateľského konta aj na webovom rozhraní Obstarávateľa v časti „Výsledky“.
6.2 Momentom zaslania e-mailu s Výsledkami Laboratórnych testov na e-mail uvedený Klientom v Objednávke, sa Výsledky Laboratórnych testov považujú za oznámené Klientovi.
6.3 Klient berie na vedomie, že v prípade porušenia pokynov daných zo strany Obstarávateľa a/alebo Poskytovateľa týkajúcich sa odberu a/alebo neposkytnutia, zamlčania alebo uvedenia nepravdivých a neúplných informácií a údajov týkajúcich sa a/alebo súvisiacich so zdravotným stavom Klienta, môže byť Výsledok Laboratórneho testu nepresný, skreslený a nemusí mať výpovednú hodnotu.
6.4 Na základe predchádzajúceho súhlasu Klienta sa Obstarávateľ môže oboznámiť s Výsledkom a poskytnúť Klientovi na jeho žiadosť dodatočné poradenstvo.
VII. Reklamačný poriadok
7.1 Obstarávateľ zodpovedá za kvalitné poskytovanie svojich služieb v súlade so zákonom. Za poskytovanie služieb laboratórnej diagnostiky zodpovedá Poskytovateľ.
7.2 Klient je oprávnený reklamovať (i) kvalitu poskytovanej služby laboratórnej diagnostiky, ako aj (ii) Cenu za poskytnuté služby a (iii) dodanie resp. nedodanie Výsledkov Laboratórnych testov. Obstarávateľ zodpovedá len za tie vady dodania služieb, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s jeho konaním.
7.3 Klient je povinný uplatniť reklamáciu u Obstarávateľa bezodkladne po tom, čo zistil vadu poskytnutej služby, a to na adrese sídla Obstarávateľa alebo e-mailom na adrese: info@mojakrv.com
7.4 Ak Klient uplatní reklamáciu, Obstarávateľ alebo ním určená osoba je povinná poučiť Klienta o jeho právach, na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7.5 Obstarávateľ je povinný vydať Klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie, a to prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu, z ktorej Klient reklamáciu uplatnil. Súčasťou e-mailovej správy potvrdzujúcej prijatie reklamácie Klienta Obstarávateľom sú aj prípadné dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie zašle Obstarávateľ Klient ihneď po jej obdržaní, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, najneskôr však spolu s potvrdením o spôsobe vybavenia reklamácie.
7.6 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a za ktorú zodpovedá Obstarávateľ, má Klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
7.7 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Klient mohol výsledok služby alebo určitú vec riadne užívať ako vec bez vady, má Klient právo od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením Obstarávateľovi a žiadať vrátenie zaplatenej Ceny. To isté platí, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa rovnakej vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec, prípadne výsledok poskytnutej služby riadne užívať.
7.8 V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Klientom, má Klient právo na primeranú zľavu z Ceny.
7.9 Voľba spôsobu nápravy vád zo spôsobov, na ktoré je Obstarávateľ oprávnený, patrí vždy Obstarávateľovi, okrem uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy Klientom. Poskytovateľ však podľa možností a s prihliadnutím na všetky okolnosti uprednostní spôsob vybavenia oprávnenej reklamácie, o ktorý Klient požiadal.
7.10 Pokiaľ Obstarávateľ po riadnom prezretí a preskúmaní predmetu reklamácie vyhodnotí, že vada namietaná Klientom nie je prítomná, alebo ak Obstarávateľ za vadu nezodpovedá, vydá v lehote na vybavenie reklamácie Klientovi písomné a odôvodnené zamietnutie reklamácie.
VIII. Odstúpenie
8.1 Pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov (Zmluva) predávajúceho (Obstarávateľa) je Spotrebiteľ (Klient) oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy mimo prevádzkových priestorov Obstarávateľa do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Klient nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak mu už bol Zdravotný výkon poskytnutý, v prípade ak Klient požiadal o poskytnutie Zdravotného výkonu počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
8.2 Klient má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov vymedzených zákonom alebo v týchto VOP
8.3 Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy písomne listom doručeným na adresu sídla Obstarávateľa alebo e-mailom na adrese: info@mojakrv.com. Formulár na odstúpenie od zmluvy zašle Obstarávateľ Klientovi spolu s potvrdením Objednávky taktiež je dostupný na webe: https://mojakrv.com/formular-odstupenie/
8.4 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Obstarávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
8.5 Obstarávateľ je v prípade oprávneného odstúpenia od Zmluvy povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Klientovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov a poplatkov.
8.6 Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa a zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov, pričom sa na ňu Klient môže obrátiť okrem iného so žiadosťou o alternatívne riešenie sporov v prípade vzniku akéhokoľvek sporu súvisiaceho so službami Obstarávateľa.
IX. Ochrana osobných údajov
9.1 Užívateľ vytvorením Užívateľského konta ako aj vytvorením Objednávky poskytuje Obstarávateľovi svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 4 ods. 1, čl. 12 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (Klientovi – dotknutej osobe); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor a pod. Prevádzkovateľom, teda osobou zodpovednou za stanovenie účelov spracúvania a samotné spracovanie osobných údajov, je Obstarávateľ.
9.2 Pre účely uzavretia Zmluvy a jej splnenia poskytuje Klient Obstarávateľovi údaje o svojom krstnom mene, priezvisku, pohlaví, dátume narodenia, e-mailovej adresy a telefónneho čísla (ďalej len „osobné údaje“). Meno a priezvisko Klienta a adresa jeho bydliska sú poskytované za účelom uzatvorenia Zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania Klienta z dôvodu podania informácie o realizácii Zmluvy. Spracovanie osobných údajov Klienta pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany Klienta, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy s Klientom, ktorý je dotknutou osobou.
9.3 Registrovaný Klient v rámci zriadenia Užívateľského konta dáva Obstarávateľovi súhlas na použitie osobných údajov zadaných v rámci registrácie pre účely zjednodušenia prístupu, prípadne aj na zasielanie marketingových informácii, telefonický marketing, zasielanie SMS správ.
9.4 Registrovaný Klient v rámci zriadenia Užívateľského konta môže udeliť Obstarávateľovi súhlas na použitie osobných údajov získaných z Výsledku – osobitnej kategórie údajov (údaje o zdraví) pre účely poskytnutia dodatočných informácií a rámcového poradenstva ohľadom výživy a životného štýlu.
9.5 Súhlas je udelený až do doby jeho odvolania, alebo vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v bode 9.3 alebo 9.4 vyššie, prípadne zaslaním na adresu info@mojakrv.com. Poskytnutie akéhokoľvek súhlasu je dobrovoľné a súhlas možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.
9.6 Zásady ochrany osobných údajov – informácie podľa čl. 12 až 22 nariadenia GDPR sú dostupné na adrese: https://mojakrv.com/spracovanie-udajov/ a tiež sú Klientovi poskytované zaslaním tzv. informácie pre Klienta v súvislosti s potvrdením jeho Objednávky.
9.7 Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
X. Záverečné ustanovenia
10.1 Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1.11.2023.
10.2 Obstarávateľ je oprávnený tieto VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
10.3 Vzťah medzi Obstarávateľom a Klientom sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.